noun_Location_1755669Created with Sketch.

Ul. Bronowicka 37

30-084 Kraków

Pon – Pt: 9:00 – 19:30

Regulamin

Grupy: wielkość grup i ilość godzin
1. Zajęcia odbywają się w grupach liczących:
Dorośli: 5-10 osób
2. Godzina lekcyjna w naszej szkole trwa 45 minut.
3. Kursy dla dorosłych obejmują:
– 56 godz. lekc. na kursach semestralnych
– 28 godz. lekc. na kursach konwersacyjnych i warsztatach
– 28 godz. lekc. moduły Język w Pracy, Język Specjalistyczny
4. W przypadku jeśli na dany kurs zgłosi się zbyt mała liczba kursantów, proponowane są indywidualne rozwiązania:
– dołączenie do innych grup na tym samym poziomie
– w grupach 4-osobowych liczba godzin wynosi odpowiednio:
• 50 godz. lekc. na kursach semestralnych
• 24 godz. lekc. na kursach modułowych
– w grupach 2-3 osobowych stosowany jest cennik indywidualny.
5. Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy, jeśli na proponowany termin zgłosi się niewystarczająca liczba chętnych. Wniesione opłaty zostają w takim przypadku zwrócone w całości.


Nauczyciele
1. Zajęcia w grupach prowadzone są przez polskich lektorów i/lub nauczycieli native speakers, posiadających stosowne kwalifikacje do nauczania danego języka. Kierownictwo szkoły zastrzega sobie prawo do zmiany nauczycieli prowadzących (nauczyciela prowadzącego) daną grupę w czasie trwania semestru jedynie z ważnych powodów.
2. Szkoła zobowiązuje się zapewnić zastępstwo na wypadek nieobecności lektora. Jeśli będzie to niemożliwe z powodów organizacyjnych, zajęcia zostaną odwołane i odrobione w terminie uzgodnionym z uczestnikami kursu.
3. Nauczyciele monitorują postępy studentów i raz w semestrze przygotowują Ocenę Postępów przekazywaną studentom (lub Rodzicom dzieci i młodzieży).


Studenci
1. Zapis do grupy językowej odbywa się na podstawie wyniku testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy (z wyłączeniem osób zupełnie początkujących).
2. Każdy student powinien posiadać komplet materiałów przewidzianych dla danego kursu.
3. Każdy student zobowiązany jest do zaliczenia Testu połówkowego i Testu końcowego na minimum 60%.
4. Przechodzenie na kolejny poziom kursu odbywa się po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji nauczycieli prowadzących (nauczyciela prowadzącego) dany kurs i zaliczeniu testu/ów.


Płatności
1. Opłatę za kurs należy uiścić przed rozpoczęciem zajęć.
2. Opłatę za kurs można uiścić jednorazowo w całości lub w ratach. Wpłata ratalna oznacza zwiększenie ceny (patrz cennik). W przypadku kursów krótkich –
modułowych, płatności nie dzielimy na raty.
3. Płatność można przelać na nasze konto w mBank (BRE Bank):
nr konta: 71 1140 2017 0000 4202 0567 3969
jak również dokonać jej kartą płatniczą lub gotówką w biurze szkoły.
4. Terminy płatności ratalnych znajdują się w cenniku.
5. Każdy student korzysta z systemu zniżek:
zniżka kontynuacyjna, zniżka studencka, zniżka rodzinna, zniżka dla studentów HD, zniżka na 2 języki, zniżka na kursy poranne (cennik preferencyjny)
kurs roczny (odpowiednie kolumny cenników: bazowego i preferencyjnego)
6. Zniżki nie sumują się.


Zwrot opłat
1. Jeśli student rezygnuje z kursu, przysługuje mu w ciągu 2 pierwszych tygodni trwania kursu prawo do zwrotu wpłaconej kwoty pomniejszonej o 100 zł, co stanowi koszty administracyjne szkoły. Jeśli w tym czasie student brał udział w zajęciach, wpłacona kwota zostaje pomniejszona o 100 zł (koszty administracyjne szkoły) i opłatę za odbyte zajęcia.
2. Od 3. tygodnia trwania zajęć nie przysługuje zwrot opłat.
3. Rezygnację z kursu należy zgłosić mailowo lub osobiście na piśmie w biurze szkoły.


Bezpieczeństwo
1. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci jedynie w czasie trwania zajęć. Prosimy o zapewnienie należytej opieki dzieciom przed zajęciami i po ich zakończeniu.
2. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na rzeczy osobiste i nie pozostawianie ich bez nadzoru. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Szkoły. Rzeczy znalezione są do odbioru w biurze Szkoły.


Kwestie sporne
1. Uwagi i sugestie dotyczące prowadzonych przez nas kursów prosimy zgłaszać Pracownikom biura lub Dyrekcji szkoły. Prosimy o rzetelne wypełnianie anonimowych Ankiet Semestralnych.